A Thuistí, 

I am writing to inform you that a child in your child’s pod has tested positive
for COVID-19 and their parent / guardian has advised me of this.
Under the antigen testing in primary school children in pods programme, you are eligible to
apply for antigen tests for your child. If you wish to do this, please telephone this Freephone number 1800 110055 to request antigen tests for your child in the identified pod.

 • You will need to provide your child’s name and home address together with the school’s roll
  number 19969H in order to receive the test.
 • A box of 5 antigen tests will be delivered to the address provided with instructions on how
  and when to do the tests.
 • There is a video on the HSE website showing how a parent can undertake an antigen test
  on a child.
 • A QR code will be provided to afford parents the opportunity to inform the HSE of a test result, if they wish.

 

All children in the pod can continue to attend school as long as they remain
asymptomatic and they do not have a positive COVID-19 antigen or PCR test result.
Participation in this programme of antigen testing is not mandatory and children with no
symptoms in the pod of the confirmed COVID-19 case can continue to attend school
regardless of whether or not they have participated in this antigen-testing programme.
Parents or guardians are not being requested to inform the school of the results of their
child’s antigen tests. Children’s normal educational experience should not be impacted in
any way by the antigen testing programme.

If your child has any respiratory symptoms they should self-isolate at home and get
a COVID-19 PCR test. Even if a child’s COVID-19 test is negative, if they continue to have
respiratory symptoms they should not go to school as they may spread other viral
infections.

There is different advice for unvaccinated people of all ages, including children who are
identified as close contacts in a household setting. If a case is within a household, all
unvaccinated children less than 13 years of age must restrict their movements and get a
COVID-19 PCR test on day 0 and day 10. This is because the household remains the
highest risk for transmission of COVID 19.

Le meas,

Ruairí Ó hAnnluain.

 

 

(Gaeilge)

A Thuismitheoir/Chaomhnóir a chara,

Tá mé ag scríobh chugat chun a chur in iúil duit go bhfuil toradh dearfach COVID-19 faighte
ag leanbh atá in aon phod le do leanbh.. Chuir a
thuismitheoir/tuismitheoir/chaomhnóir/caomhnóir ar an eolas mé faoi seo.
Faoin glcár tástála antaigine ar leanaí i bpodanna bunscoile, tá tú incháilithe tástála
antaigine a iarraidh do do leanbh.
Má tá tú ag iarraidh é seo a dhéanamh, ní mór glaoch a chur ar an uimhir Saorfhón 1800
110055 chun tástála antaigine a iarraidh do do leanbh sa phod aitheanta.

 • Beidh ort ainm an linbh agus do sheoladh baile mar aon le huimhir rolla na scoile
  19969H a chur ar fáil chun an tástála antaigine a fháil.
 • Déanfar bosca de 5 thástáil antaigine a sheachadadh chuig an seoladh a thabharfaidh na
  tuismitheoirí le treoracha maidir le conas agus cathain ba chóir na tástálacha a dhéanamh.
 • Tá físeán ar fáil ar shuíómh an FSS a thaispeánann conas is féidir le tuismitheoirí tástála
  antaigine a dhéanamh ar a leanbh.
 • Cuirfear cód MF ar fáil chun deis a thabhairt do thuismitheoirí FSS a chur ar an eolas faoi
  thorthaí na tástála más mian leo.

Is féidir le gach leanbh sa phod leanúint ar aghaidh ag freastal ar scoil fad agus a
fhanann siad neamhshiomptómach agus nach bhfuil toradh dearfach antaigin COVID-19 nó
tástáil PCR faighte acu.
Níl rannpháirtíocht sa chlár tástáil antaigine éigeantach agus is féidir le leanaí sa phod nach
bhfuil aon comharthaí den chás deimhnithe COVID-19 acu leanúint ar aghaidh ag freastal ar
scoil cibé ar ghlac siad nó nár ghlac siad páirt sa chlár tástála antaigine.
Níltear ag iarraidh ar thuismitheoirí ná ar chaomhnóirí a chur in iúl don scoil faoi thorthaí
tástálacha antaigine a linbh. Níor chóir go gcuirfeadh an clár tástála antaigine isteach ar aon
bhealach ar ghnáth-eispéireas oideachais leanaí.
Má tá aon comharthaí riospráide ag do leanbh, ba chóir dó/di féin-aonrú sa bhaile
agus tástáil PCR COVID-19 a fháil. Go fiú má bhíonn tástáil COVID-19 an linbh diúltach,
má leanann siomptóim riospráide orthu níor chóir dóibh freastal ar scoil mar d’fhéadfadh siad
ionfhabhtuithe víreasacha eile a scaipeadh.

Tá comhairle dhifriúil ann do dhaoine de gach aois gan vacsaíniú, lena n-áirítear leanaí a
aithnítear mar dhlúth-theagmhálacha i suíomh teaghlaigh. Má tá cás laistigh de theaghlach,
caithfidh gach leanbh neamh-vacsaínithe faoi bhun 13 bliana d’aois srian a chur ar a
ngluaiseachtaí agus tástáil PCR COVID-19 a fháil ar lá 0 agus lá 10. Tarlaíonn sé seo toisc
go leanann an teaghlach an riosca is airde maidir le tarchur COVID 19.

Le gach dea-ghuí,

Ruairí Ó hAnnluain.